Regelverk

Regelverk

Borettslagets vedtekter er grunnreglene for borettslaget. De bygger på lov om burettslag og handler om regelverk knyttet til andeler og overdragelse av andeler, grensene mellom borettslagets ansvar og den enkelte andelseiers ansvar, generalforsamling og styre i borettslaget. Vedtektene blir sendt ut til alle andelseiere hver gang de blir revidert. Nye andelseiere får vedtektene tilsendt sammen med brev om godkjenning. Vedtektene kan du få tilsendt ved henvendelse til:  styret@vervenpanorama.no

Lov om burettslag ligger til grunn for vedtektene. Vedtektene henviser til denne loven som er mer detaljert enn vedtektene. Loven kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39?q=borettslagsloven

Borettslagets husordensregler blir sendt ut til alle andelseiere hver gang de blir justert. Du kan få husordensreglene tilsendt ved henvendelse til styret: styret@vervenpanorama.no  Husordensreglene er de daglige kjørereglene for fellesskapet i Borettslaget Verven Panorama. Hver beboer er pålagt å følge disse ordensregler og andelseier er den som er ansvarlig i forhold til borettslaget dersom det forekommer brudd på disse. Skriftlig advarsel vil bli sendt dersom reglene brytes og i verste fall kan styret pålegge andelseiere tvangssalg ved gjentatte brudd uten bedring.

Dersom du skal som andelseier eller leietaker ha hund eller katt, gjelder det spesielle regler som finnes i husordensreglene, punkt 2.5, og disse reglene er du pliktig å kjenne til og overholde. Andelseiere som leier ut er ansvarlig for at leietaker som har husdyr, er kjent med og overholder reglene for dyrehold. Husdyreiere som ikke overholder reglene, kan bli tvunget til å fjerne husdyret fra borettslaget.