Slipp ikke inn ukjente!

Av | 2. januar 2024

Ukjente skal ikke slippes inn gjennom dører som skal være låst! I løpet av det siste halve året har vi hatt en rekke tilfeller der uvedkommende har kommet inn gjennom dører som er blitt satt i åpen stilling ved hjelp av gjenstander eller ved at de er blitt sluppet inn av beboere som selv skulle gjennom samme døren. Dette har ført til hærverk og tyverier som har kostet store summer og påført oss masse ekstra arbeid. Derfor understrekes det:

Den som ikke har nøkkel eller nøkkelbrikke til en dør, skal ikke slippes inn gjennom døren. Det gjelder også interne dører til bodanlegg og garasje. Ved bruk av bil, vent til du ser at porten er nede slik at ikke uvedkommende tar seg inn. Dersom noen forsøker å komme inn gjennom en dør mens du selv passerer døren, be dem høflig om å bruke egen nøkkel(brikke) eller ringe på hos dem de skal besøke.

Dersom noen passerer gjennom uten at du greier å forhindre det, send straks melding til styret: styret@vervenpanorama.no

Vi ber om at alle beboere samarbeider slik at disse hendelsene kan unngås

Rens av alle rør 02.-16.08.2022

Av | 11. juli 2022

Borettslaget gjennomfører rens av alle rør for ventilasjon og avløp i perioden 2.-16. august 2022. Power Clean skal gjennomføre rensingen og har satt opp en kjøreplan for arbeidet. I den forbindelse må vi ha tilgang til alle boligene i hele borettslaget, både hovedleiligheter og utleieboliger, og det er visse forberedelser som må gjøres av beboer på forhånd. Alle andelseiere har fått brev om dette, med informasjon om kjøreplan og forberedelser.

Dersom det ikke er noen hjemme på det tidspunktet som er satt opp, kan andelseier gi fullmakt til at styrets representant kan benytte universalnøkkel (K1-nøkkel) for å gi tilgang. Det er andelseiers ansvar å klarere dette med eventuell leieboer. Andelseier må regne med at det blir gjennomført rens av rør for andelseiers regning dersom Power Clean ikke får tilgang til boligen(e) til oppsatt tid.

Er du beboer og har ikke hørt om dette? Da må du kontakte andelseier som leier ut til deg og finne ut når din bolig er satt opp.

Er du andelseier og har ikke fått med deg dette? Da må du snarest kontakte styret med informasjon om ditt andelsnummer, nummer på din(e) boliger og den epostadressen som styret kan nå deg på.

Hjertestartere på plass

Av | 25. august 2021

Styret har etter vedtak fra generalforsamlingen 2019 kjøpt og montert to hjertestartere. Disse er plassert i eget skap ved inngang i første etasje i hvert bygg. Skapene er plombert og utstyrt med lokal alarm som vil utløses dersom skap åpnes.

Ved akutt situasjon kan disse benyttes fritt av enhver beboer eller
helsepersonell. Vri grønt deksel kraftig mot klokken og trekk mot deg
for å få tilgang til hjertestarteren. Husk alltid FØRST å ringe 113 for
hjelp ved livløs person / akutt situasjon.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker mer informasjon eller å gjøre deg
kjent med hjertestarteren. Gi øyeblikkelig beskjed til styret dersom
hjertestarteren har vært fjernet eller vært i bruk.

Styret vil anse ethvert misbruk eller hærverk på disse enhetene som et
alvorlig brudd på husordensreglene pkt. 2.1 og 2.2; se også vedtektenes
§ 7-3 ettersom slik atferd kan sette beboeres liv og helse i fare. Styret vil derfor alltid også vurdere politianmeldelse i slike tilfeller.

En kort demonstrasjonsvideo av aktuell hjertestarter kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=8bkdSCZLQzk&ab_channel=Apotek1

Oppdatering av hjemmeside

Av | 29. mars 2021

Styret arbeider med oppdatering av hjemmesiden, og vi ser frem til å få ferdig en mer tjenlig hjemmeside for borettslaget.

Mens vi tester ut den nye siden, kan det være at dokumenter som vedtekter og husordensregler ikke kan lastes ned fra den eksisterende siden. Disse dokumentene er regelmessig sendt til alle andelseierne. Ta kontakt med styret dersom du trenger noe av dette tilsendt, så sender vi deg en e-post med det dokumentet du mangler.

Securitas-avtale avsluttet!

Av | 28. februar 2021

Vi har fra 1. mars 2021 ikke lenger noen avtale med Securitas og kan derfor ikke ringe Securitas om problemer i Borettslaget Verven Panorama. Det innebærer at vi alle må ta  mer ansvar for sikkerheten i anlegget vårt:  

– Sjekk felles dører når du går forbi, og lås dem dersom de er ulåst. Dette gjelder inngangsdører, dører nede i branntrapper og felles dører til takterrasser. 

– Si fra til styret dersom du registrerer problemer som du ikke kan løse selv, og si gjerne fra dersom du har låst dører som sto åpne.

– Ved støy som innebærer brudd på husordensreglene, si fra til dem som lager støyen. Meld fra til styret dersom problemet ikke blir løst.

– Dersom det oppstår situasjoner som oppleves truende, ring politiet og meld fra til styret.

Generalforsamling corona-utsatt

Av | 13. mars 2020

På bakgrunn av restriksjonene for å bekjempe spredningen av corona-viruset, har styret besluttet å utsette generalforsamlingen på ubestemt tid. Generalforsamlingen var opprinnelig berammet til mandag 30. mars. Bate har nå bestemt at deres ansatte ikke kan delta på slike møter i denne perioden, og da har styret valgt å utsette generalforsamlingen.

Sakene er ferdig forberedt og vi er klare til å kalle inn til generalforsamling på kort varsel. Men ny dato blir ikke satt før vi har mer oversikt. Følg med på nettsiden for mer informasjon. Innkalling blir sendt i posten maksimalt 20 dager og minst 8 dager før møtet skal holdes.

Styret oppfordrer også alle til å respektere de rådene som blir gitt fra lokale og sentrale helsemyndigheter, slik at spredningen av viruset kan begrenses best mulig.

Vennlig hilsen styret

Varsling og informasjon

Av | 9. august 2019
 1. Varsling om økning av felleskostnader med 15 % fra 01.10.2019

I forbindelse med installasjon av individuelle målere vil posten med et eget akonto beløp for strøm falle bort. Men borettslaget får fremdeles utgifter til strøm til varmtvann til alle leilighetene, lys, heis, vaskeri, garasjeanlegg og slikt, og disse utgiftene blir nå regnet som en del av de generelle felleskostnadene. Styret har besluttet å øke posten til felleskostnader med 15 % fra 1.oktober 2019 for å dekke disse utgiftene.

 1. Informasjon om endring av felleskostnader fra 01.10.2019
 1. Installasjon av individuelle målere 14.08.2019 fører til at alle andeler får individuelle abonnementer på strøm.
 2. Etter dette er det ikke lenger aktuelt å kreve inn et eget akonto beløp for dekning av strømutgifter slik borettslaget har gjort frem til nå. Dette beløpet vil forsvinne fra regningen fra borettslaget med virkning fra og med oktober måned.
 3. Borettslaget vil imidlertid fremdeles ha et felles strømabonnement som skal dekke varmtvann til alle boligene, strøm til fellesarealer, heis, garasje, vaskeri og annet. Utgiftene til denne strømmen vil inngå i de ordinære felleskostnadene.
 4. For å dekke utgiftene til felles strøm, har styret varslet en økning av felleskostnadene med 15 % med virkning fra og med oktober måned. Styret har innhentet informasjon fra boligselskaper med lignende felles drift (varmtvann og heis) og gjort et overslag på grunnlag av dette. Det vil ta et års tid før en kan vurdere denne delen av felleskostnadene mer nøyaktig.
 5. Omleggingen av målerne skjer som nevnt fra 14.08.2019 og omlegging av betaling skjer fra 01.10.2019. Det er to grunner til dette. For det første skal endringer av fellesutgifter varsles med minst en måneds frist, og styret har nylig fått endelig dato for gjennomføring av målerinstallasjonen. For det andre har styret ønsket å unngå en stor avregning av strømkostnadene slik vi har hatt de to siste årene med OBOS som forretningsfører. Ut fra de strømregningene vi har mottatt for perioden 01.01-30.06.2019, kan vi slå fast at ved å legge om betalingen fra og med oktober, vil innbetalingene i perioden januar-september ganske nøyaktig dekke forbruket i hele anlegget 01.01-14.08.2019 og borettslagets felles strøm i perioden 14.08-30.09.2019. Vi regner med at det er i andelseiernes interesser å slippe en ny strømavregning neste år.
 6. Med økningen på 15 % når det gjelder felleskostnader, regner styret med at det heller ikke skulle være behov for en ytterligere økning av felleskostnadene fra 01.01.2020, uten at vi nå kan garantere dette.

2. Informasjon om installasjon av individuelle målere

Individuelle målere blir installert 14 august 2019, Strømstans fra kl: 07:00 – 17:00 er derfor nødvendig. Samtidig blir minusmålere installert for de andelene der dette er bestilt. Det er viktig at både andelseiere og leieboere følger med på den praktiske informasjon om tidspunkter og strømutkobling som blir gitt på info-skjermene og ved oppslag i byggene. Utleiere må informere sine leietakere om denne saken. Etter installasjonen må alle bestille strømleveranser fra det selskapet en ønsker å være kunde hos.

2. Informasjon om individuelle målere og minusmålere

 1. Ettersom installasjon av individuelle målere 14.08.2019 fører til at strømmen for hver andel (hovedleilighet og eventuell utleiedel samlet) blir målt individuelt, får hver enkelt andel ansvar for sitt eget strømabonnement. Strømabonnementet består av to komponenter, nettleie som er knyttet til Lyse som eier nettet, og selve strømleveransen der abonnenten fritt kan velge strømleverandør, enten Lyse eller et annet strømselskap.
 2. Ved valg av strømleverandør velger en også strømtariff, så det er viktig å sette seg inn i hvilke tilbud som finnes når det gjelder dette. Forbrukerrådet har noe informasjon om dette: https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/
 3. Dersom en ikke oppretter eget strømabonnement fra og med 14.08.2019, vil Lyse levere strøm til såkalt «ventetariff», som er dyrere enn vanlige tariffer, og etter seks uker går prisen enda mer opp, se til dette: https://www.nve.no/stromkunde/leveringsplikt/
 4. Dersom en vil at leietaker skal betale for strømforbruket i utleiedelen, gjøres avregning ved bruk av minusmåleren, som måler strømmen som går til utleiedelen. I så fall må en sørge for avlesning av denne og avregne forbruket i forhold til leietaker i henhold til avtale med leietaker. Avregning skal skje minst én gang årlig, men kan skje månedlig med de nye målerne. Dersom en nå leier ut med strøm inkludert, må en i så fall inngå ny kontrakt med leietaker eller endre praksis ved skifte av leietaker.
 5. Vær oppmerksom på at varmtvann til kjøkken og bad fremdeles går på borettslagets felles drift, og derfor må være inkludert i eventuelle leieforhold.
 6. Dersom en ikke har bestilt minusmåler i forbindelse med omleggingen til individuelle målere i denne omgangen, er det mulig å få gjort dette for egen regning senere.

3. Informasjon om nytt opplegg for gjesteparkering

Borettslaget har nå inngått avtale med Skagen Parkering når det gjelder gjesteparkering. Det innebærer at de gamle P-kortene fra Europark ikke er gyldige lenger. Gjesteparkering skal fra nå av registreres elektronisk for å unngå parkeringsgebyr, og det er helt nødvendig at dette gjøres i forbindelse med bruk av disse plassene.

3. Informasjon om parkering i Verven 36-38

Skagen Parkering AS er fra 01. August 2019 engasjert for å drifte parkeringsanlegg på nevnte adresse. Dette innebærer blant annet skilting av P-plasser, rutinesjekker, parkeringskontroll veimerking og annet relatert til parkeringsdriften.

Formålet med denne driftsavtalen er å sikre lett tilgjengelig parkering for oppdragsgivers brukere og gjester, samt unngå misbruk, fremmedparkering og hensetning av kjøretøy på definerte parkeringsområder. Videre er det av sikkerhetsmessige grunner ikke ønskelig med kjøretøy som parkerer eller kjører inn på fellesområder.

Følgende endringer vil brukere merke:

· Det er montert nye parkeringsskilter på gjesteparkeringen og fellesområder, gjør deg kjent med disse. Alle kjøretøy som skal benytte gjesteparkeringer må registreres elektronisk på gjesteportalen:
P-kort.no

Pålogging Gjesteportal: P-kort.no
Brukernavn: verven
Passord: panorama

Alle beboere får tilgang til denne portalen og det er ikke behov for lapper eller P-kort i kjøretøyet.

· P-tillatelse må alltid benyttes på gjesteparkeringer. Kjøretøy som ikke har gyldig P-tillatelse vil bli betraktet som en fremmedparkering og kontrollsanksjon kan ilegges. Er det ilagt en kontrollsanksjon kan det ikke reverseres, men det finnes normal klagebehandling og nærmere informasjon om dette på kontrollsanksjonen.

· Påloggingsinformasjon til gjesteportalen er kun beregnet for beboere, som registrerer sine gjester. Påloggingsinformasjon skal ikke deles med utenforstående.

· På fellesområder rundt og inne på sameierområder er det parkering og/eller innkjøring forbudt. Kun nødvendig syke og varetransport er tillatt.

4. Kunngjøring av salg av bruksrett til to boder

Generalforsamlingen vedtok 12.06.2019 å selge bruksrett til to boder på ca. 5,4 m2, det dreier seg om bod nr. 131 og bod nr. 132. Minsteprisen er satt til 35.000 pr bod, dersom det er flere interessenter, avholdes det budrunde mellom de aktuelle interessentene.

Styret har mottatt skriftlige eller muntlige meldinger fra tre andelseiere om interesse for å kjøpe bruksrett, dette tyder på at det kan bli budrunde. Fristen for å melde seg som interessent til bruksrett er 01.09.2019.

4. Kunngjøring av salg av bruksrett til to boder

I forbindelse med den gjennomførte delingen av ni andeler i Borettslaget Verven Panorama satte Stavanger Kommune som krav at alle de nye andelene måtte disponere en bod på minst fem kvadratmeter. Borettslaget etablerte derfor ni nye boder med tanke på dette formålet. Kun sju av disse nye bodene ble overtatt av nye andelseiere, da to av de andelene som ble oppdelt, disponerte to boder fra før. De to ledige bodene er bod nr. 131 på ca. 5,4 kvm og bod nr. 132 på ca. 5,4 kvm.

Generalforsamlingen i Borettslaget Verven Panorama gjorde 12.06.2019 vedtak i sak 5 A 2) om justering av borettslagets vedtekter og i den forbindelse ble et nytt punkt (11) vedtatt i § 2-1:

Borettslaget opprettet to boder som det ikke ble behov for ved oppdelingen, bruksrett til disse bodene kan selges til andelseiere som ønsker ekstra bod.

Generalforsamlingen vedtok videre i sak 5 A 4) om salg av bruksrett til boder:

Bruksrett til to boder tilbys andelseierne til en pris som samsvarer med prisen som ble betalt for de øvrige bodene minus kostnadene som var knyttet til selve delingen av andeler, prisen for bruksretten blir da kr 35.000 pr bod. Dersom det er flere enn to interessenter som melder seg til disse bodene, gjennomføres det budrunde mellom de aktuelle interessentene. Ved budrunde gjør styret vedtak om gjennomføringen av budrunden og gjør dette vedtaket kjent for de aktuelle interessentene.

Styret har etter generalforsamlingen vedtatt følgende prosedyre for salget av bruksrett til bodene:

 1. Muligheten til å kjøpe bruksrett til bod nr. 131 og 132, gjøres kjent for andelseierne i felles brev. Minstepris er kr. 35.000 i henhold til vedtak i generalforsamlingen.
 2. Andelseiere som ønsker å kjøpe bruksrett, melder sin forpliktende interesse til administrator for salget, styremedlem Jan Opsal, janopsal@gmail.com innen 01.09.2019, med beskjed om hvilken bod en prioriterer. Budene står til 03.09.2019. Dersom ikke flere enn to andelseiere melder seg, selges bruksrett til bod nr. 131 og 132 for kr 35.000 pr. bod.
 3. Dersom det er flere enn to andelseiere som ønsker å kjøpe bruksrett, gjennomføres det en budrunde mellom disse på følgende måte: De interessentene som meldte seg innen 01.09.2019 får anledning til å forhøye sine bud pr. epost. Et fornyet bud gjelder i 48 timer etter at budet er avgitt. Når et forhøyet bud ikke er kommet inn innen 24 timer etter at budgiverne har fått melding om forrige bud, avsluttes budrunden.
 4. Alle budgivere har rett til å få tilsendt anbudslogg med opplysning om alle bud og budgivere.

Skjema for kjøpstilbud på bruksrett til bod

Jeg ønsker å kjøpe bruksrett til bod 131 ….. / bod 132 ….. for kr 35.000. (Sett kryss for ønsket bod, sett kryss på begge dersom begge er aktuelle, en kan ikke regne med å få kjøpe bruksrett til mer enn én bod.)

Navn: ……………………… Epost: ……………….. Andel nr. :…….

Jeg er innforstått med at mitt tilbud må være gitt innen 01.09.2019 for å bli tatt i betraktning og at tilbudet er bindende for meg til 03.09.2019. Jeg er også innforstått med at det vil bli avholdt budrunde i samsvar med ovenstående på den ene eller begge bodene dersom antallet interessenter tilsier dette. Jeg blir i så fall kontaktet på ovennevnte epostadresse.

Dato og sted: Signatur:

Styrets arbeid

Av | 1. mai 2018

Styret jobber kontinuerlig med å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo. I tillegg jobber vi hele tiden med de økonomiske sidene slik at vi vår til mest mulig for minst mulig penger.

Noen korte ord om utvalgte ting vi har jobbet med:

 • TV/Internett: selv om dette nå er en stund siden er dette en viktig sak for alle. Vi forhandlet lenge og svært hardt med leverandørene. I realiteten spares det i snitt snart 50% fordi vi nå får internett og tv til samme pris som kun TV før. Vi opplever at de fleste er veldig fornøyd med den nye løsningen. En tilbakemelding ble gitt av en beboer som sparte 6500kr pr år på grunn av tileggspakker han nå ikke trenger, og internett inkludert.
 • «Lysforurensing»: Lyset står på i alle ganger/korridorer 24/7 hele året. Vi har jobbet masse med anbud og forskjellige løsninger her. For eksempel bytte alle sparepærer til LED, bevegelsessensor, timere, og helt nye lamper. Dessverre viser det seg at det nå er vanskelig å finne en løsning som er økonomisk forsvarlig. Sensorer eller nye lamper tar for mange år før det innsparte overgår kostnadene. LED pærene som eksisterer til våre lamper er uegnet og vil føre til dårligere lys. Selv om vi har jobbet mye med dette må vi sette dette på vent og se om vi finner et alternativ senere.
 • Avfallskonteinerene: Vi forhandlet frem en avtale med Stavanger kommune om å la de små husene ved badedammen bruke våre konteinere. Dette gav oss en kontantutbetaling, samt lavere kostnader pr år. I tillegg til at kommunen drifter disse for fult.
 • Forsikring: Her har  og brukt anbudsrunde og  byttet til Nemi forsikring og spart utrolige 50% (dette var tidligere en stor kostnad, og besparelsen på kun denne posten alene betaler hele oppussingen av takterrassene etter 10år).
 • Takterrassene: Dette har vært et pågående arbeid over flere år, med mye møter og anbudsrunder. Det har vært krevende å komme frem til en løsning som lar seg ordne økonomisk. Men styret føler nå at vi får et flott produkt til en akseptabel pris. Vi håper at beboere tar godt vare på områdene og nyter til det fulle.
 • Fasadevask, byggene blir i skrivende stund vasket. De burde ha blitt impregnert for mange år siden for å forvare fasaden. Det blir nå i første omgang kun vasket for å se resultatet. Impregnering vil skje på et senere tidspunkt (neste år kanskje) dersom resultatet av vasken er god.
 • El-bil lading: Endelig har vi fått på plass mulighetene for å lade el-biler. Dette har også vært mye planlegging og mye arbeid med. Fordi vi ennå er i startfasen på dette er det vanskelig å fastsette noen pris pr kWt. Det vi kan anta er at denne vil ligge på 1.4-1.6 kr pr kWh. Så må styret gjøre vurderinger og endringer etterhvert som en ser hvordan dette fungerer.
 • Infoskjermene ved inngangene håper vi er en god kilde til informasjon.

Dette er bare et lite utvalg av saker vi har jobbet med. Det er hele tiden utfordringer som dukker opp til alle døgnets tider hele uken.. Det kan være temaer som nøkler, utleie, bråk, vaktmester, securitas, politi, vask av fellesområder, etc

Det å sitte i styret er kanskje en litt utakknemmelig jobb. Vi hører oftest når noen har noe å klage på, eller ikke er fornøyd med noe. Når det er sagt er det inkludert hyblene hele 229 enheter, så vi er et stort borettslag. De aller fleste lar ikke høre fra seg og det tar vi til oss og antar at disse er stort sett fornøyde.

De som sitter i styret har vanlige jobber og liv utenom. Dermed kan det ta tid å få svar og saker tatt opp på møter etc. Men vi strekker oss så langt det lar seg gjøre og prøver være så fleksible vi kan. Vi tar hele tiden til oss konstruktiv kritikk, tips, og forslag. Vi som alle har alltids et forbedringspotensiale og tar alltids imot forslag på dette. Når det er sagt håper vi alle er god fornøyd med arbeidet som gjøres og det som skjer i borettslaget.

Styret

Vi pusser opp takterrassene! :-D

Av | 25. mars 2018

Styret har i snart 2år jobbet med et mål om å få til noe på takterrassene. Disse to blokkene har fantastisk utsikt på terrassene, men veldig trist innhold. Nå blir det endelig endring på dette. Vi pusser nå opp begge takterrassene. Dette blir det største løftet borettslaget får siden det ble bygget.

Visjonen vår er at disse skal kunne brukes av alle, og gjerne flere samtidig. Derfor blir det laget forskjellige «soner» til å oppholde seg. Styret har jobbet lenge med dette som mange vet. Det har vært et omfattende arbeid med planlegging, tegning, og utallige endringer før vi kom frem til et produkt som vi anser som det beste vi kunne få, til en overkommelig pris. Det har vært flere anbud, forhandlinger og endringer.

Styret håper flere vil bruke terrassene fremover, og at de blir tatt godt vare på. Vi har satt opp kamera på terrassene for å bedre sikkerheten. Dersom alle bruker terrassene med forsiktighet, og alle respekterer hverandre blir dette en fantastisk sosial sone.

Det vil ikke bli noen økte kostnader til andelseierne på grunn av dette da vi bruker oppsparte midler. Hvordan vedlikeholdet blir beror på hvordan disse terrassene blir behandlet.

Arbeidet starter etter påske, og håpet er at alt er ferdig innen starten på juni. Vedlagt er noen 3D bilder av hvordan de blir.

Styret ønsker alle en flott påske.

 

Picture1 – 23.01.18-kopi Picture2 – 23.01.18-kopi Verven – 16.11.17 – Picture # 2-kopi Verven – 30.11.17 – Picture # 1-kopi VERVEN 36 OG 38 – 15.12.17

El-bil lading oppdatering 25.mars

Av | 9. januar 2018

OPPDATERING 3: Felles ladekabel er nå installert i garasjeanlegget. Siste «rykte» fra leverandør er at selve ladeboksene skal komme i April! Vi krysser fingrene!

 

OPPDATERING 2: Det har nå blitt startet montering av felles ladekabel i garasjeanlegget. Den siste oppdateringen på levering av ladebokser til de som har bestilt er etter påske. Styret håper at dette kommer på plass så fort som mulig.

Alle parkeringsplassene i garasjeanlegget kan bestille el-bil lading. Styret bestemte at det skulle velges ut ett system, og en leverandør for å minimere risiko for problemer mellom system og leverandører.

Rogaland Elektro står for montering, og ladebokser av typen Zaptec. Det må monteres en felles ladekabel i garasjeanlegget. Kostnaden for dette deles på antall parkeringer som er 70 stk. Dette utgjør en tilknytningskostnad 2350kr pr parkering (vi beklager at denne ikke kom med i sms som ble sendt ut). Selve ladestasjonen koster 16.900kr+MVA.

En ladepris på 2-3kr pr kWt antydes (men er ikke fastsatt når dette skrives). Denne prisen må inkludere nettleie, service og reparasjoner av det felles ladeanlegget. Muligens er dette en noe høy pris som kan senkes etterhvert og vil bli fulgt tett de første periodene.

En bruksavtale må også signeres før bruk. Styret utarbeider en oppstartsavtale.

Etter planen vil felles ladesystem og ladestasjoner bli montert i februar.

Alle som ønsker lading må kontakte styret på epost.

De som ikke ønsker lading betaler heller ikke for denne felles ladekabelen. Disse kostnadene utløses først ved bestilling av lademulighet.