Varsling og informasjon

Av | 9. august 2019
 1. Varsling om økning av felleskostnader med 15 % fra 01.10.2019

I forbindelse med installasjon av individuelle målere vil posten med et eget akonto beløp for strøm falle bort. Men borettslaget får fremdeles utgifter til strøm til varmtvann til alle leilighetene, lys, heis, vaskeri, garasjeanlegg og slikt, og disse utgiftene blir nå regnet som en del av de generelle felleskostnadene. Styret har besluttet å øke posten til felleskostnader med 15 % fra 1.oktober 2019 for å dekke disse utgiftene.

 1. Informasjon om endring av felleskostnader fra 01.10.2019
 1. Installasjon av individuelle målere 14.08.2019 fører til at alle andeler får individuelle abonnementer på strøm.
 2. Etter dette er det ikke lenger aktuelt å kreve inn et eget akonto beløp for dekning av strømutgifter slik borettslaget har gjort frem til nå. Dette beløpet vil forsvinne fra regningen fra borettslaget med virkning fra og med oktober måned.
 3. Borettslaget vil imidlertid fremdeles ha et felles strømabonnement som skal dekke varmtvann til alle boligene, strøm til fellesarealer, heis, garasje, vaskeri og annet. Utgiftene til denne strømmen vil inngå i de ordinære felleskostnadene.
 4. For å dekke utgiftene til felles strøm, har styret varslet en økning av felleskostnadene med 15 % med virkning fra og med oktober måned. Styret har innhentet informasjon fra boligselskaper med lignende felles drift (varmtvann og heis) og gjort et overslag på grunnlag av dette. Det vil ta et års tid før en kan vurdere denne delen av felleskostnadene mer nøyaktig.
 5. Omleggingen av målerne skjer som nevnt fra 14.08.2019 og omlegging av betaling skjer fra 01.10.2019. Det er to grunner til dette. For det første skal endringer av fellesutgifter varsles med minst en måneds frist, og styret har nylig fått endelig dato for gjennomføring av målerinstallasjonen. For det andre har styret ønsket å unngå en stor avregning av strømkostnadene slik vi har hatt de to siste årene med OBOS som forretningsfører. Ut fra de strømregningene vi har mottatt for perioden 01.01-30.06.2019, kan vi slå fast at ved å legge om betalingen fra og med oktober, vil innbetalingene i perioden januar-september ganske nøyaktig dekke forbruket i hele anlegget 01.01-14.08.2019 og borettslagets felles strøm i perioden 14.08-30.09.2019. Vi regner med at det er i andelseiernes interesser å slippe en ny strømavregning neste år.
 6. Med økningen på 15 % når det gjelder felleskostnader, regner styret med at det heller ikke skulle være behov for en ytterligere økning av felleskostnadene fra 01.01.2020, uten at vi nå kan garantere dette.

2. Informasjon om installasjon av individuelle målere

Individuelle målere blir installert 14 august 2019, Strømstans fra kl: 07:00 – 17:00 er derfor nødvendig. Samtidig blir minusmålere installert for de andelene der dette er bestilt. Det er viktig at både andelseiere og leieboere følger med på den praktiske informasjon om tidspunkter og strømutkobling som blir gitt på info-skjermene og ved oppslag i byggene. Utleiere må informere sine leietakere om denne saken. Etter installasjonen må alle bestille strømleveranser fra det selskapet en ønsker å være kunde hos.

2. Informasjon om individuelle målere og minusmålere

 1. Ettersom installasjon av individuelle målere 14.08.2019 fører til at strømmen for hver andel (hovedleilighet og eventuell utleiedel samlet) blir målt individuelt, får hver enkelt andel ansvar for sitt eget strømabonnement. Strømabonnementet består av to komponenter, nettleie som er knyttet til Lyse som eier nettet, og selve strømleveransen der abonnenten fritt kan velge strømleverandør, enten Lyse eller et annet strømselskap.
 2. Ved valg av strømleverandør velger en også strømtariff, så det er viktig å sette seg inn i hvilke tilbud som finnes når det gjelder dette. Forbrukerrådet har noe informasjon om dette: https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/
 3. Dersom en ikke oppretter eget strømabonnement fra og med 14.08.2019, vil Lyse levere strøm til såkalt «ventetariff», som er dyrere enn vanlige tariffer, og etter seks uker går prisen enda mer opp, se til dette: https://www.nve.no/stromkunde/leveringsplikt/
 4. Dersom en vil at leietaker skal betale for strømforbruket i utleiedelen, gjøres avregning ved bruk av minusmåleren, som måler strømmen som går til utleiedelen. I så fall må en sørge for avlesning av denne og avregne forbruket i forhold til leietaker i henhold til avtale med leietaker. Avregning skal skje minst én gang årlig, men kan skje månedlig med de nye målerne. Dersom en nå leier ut med strøm inkludert, må en i så fall inngå ny kontrakt med leietaker eller endre praksis ved skifte av leietaker.
 5. Vær oppmerksom på at varmtvann til kjøkken og bad fremdeles går på borettslagets felles drift, og derfor må være inkludert i eventuelle leieforhold.
 6. Dersom en ikke har bestilt minusmåler i forbindelse med omleggingen til individuelle målere i denne omgangen, er det mulig å få gjort dette for egen regning senere.

3. Informasjon om nytt opplegg for gjesteparkering

Borettslaget har nå inngått avtale med Skagen Parkering når det gjelder gjesteparkering. Det innebærer at de gamle P-kortene fra Europark ikke er gyldige lenger. Gjesteparkering skal fra nå av registreres elektronisk for å unngå parkeringsgebyr, og det er helt nødvendig at dette gjøres i forbindelse med bruk av disse plassene.

3. Informasjon om parkering i Verven 36-38

Skagen Parkering AS er fra 01. August 2019 engasjert for å drifte parkeringsanlegg på nevnte adresse. Dette innebærer blant annet skilting av P-plasser, rutinesjekker, parkeringskontroll veimerking og annet relatert til parkeringsdriften.

Formålet med denne driftsavtalen er å sikre lett tilgjengelig parkering for oppdragsgivers brukere og gjester, samt unngå misbruk, fremmedparkering og hensetning av kjøretøy på definerte parkeringsområder. Videre er det av sikkerhetsmessige grunner ikke ønskelig med kjøretøy som parkerer eller kjører inn på fellesområder.

Følgende endringer vil brukere merke:

· Det er montert nye parkeringsskilter på gjesteparkeringen og fellesområder, gjør deg kjent med disse. Alle kjøretøy som skal benytte gjesteparkeringer må registreres elektronisk på gjesteportalen:
P-kort.no

Pålogging Gjesteportal: P-kort.no
Brukernavn: verven
Passord: panorama

Alle beboere får tilgang til denne portalen og det er ikke behov for lapper eller P-kort i kjøretøyet.

· P-tillatelse må alltid benyttes på gjesteparkeringer. Kjøretøy som ikke har gyldig P-tillatelse vil bli betraktet som en fremmedparkering og kontrollsanksjon kan ilegges. Er det ilagt en kontrollsanksjon kan det ikke reverseres, men det finnes normal klagebehandling og nærmere informasjon om dette på kontrollsanksjonen.

· Påloggingsinformasjon til gjesteportalen er kun beregnet for beboere, som registrerer sine gjester. Påloggingsinformasjon skal ikke deles med utenforstående.

· På fellesområder rundt og inne på sameierområder er det parkering og/eller innkjøring forbudt. Kun nødvendig syke og varetransport er tillatt.

4. Kunngjøring av salg av bruksrett til to boder

Generalforsamlingen vedtok 12.06.2019 å selge bruksrett til to boder på ca. 5,4 m2, det dreier seg om bod nr. 131 og bod nr. 132. Minsteprisen er satt til 35.000 pr bod, dersom det er flere interessenter, avholdes det budrunde mellom de aktuelle interessentene.

Styret har mottatt skriftlige eller muntlige meldinger fra tre andelseiere om interesse for å kjøpe bruksrett, dette tyder på at det kan bli budrunde. Fristen for å melde seg som interessent til bruksrett er 01.09.2019.

4. Kunngjøring av salg av bruksrett til to boder

I forbindelse med den gjennomførte delingen av ni andeler i Borettslaget Verven Panorama satte Stavanger Kommune som krav at alle de nye andelene måtte disponere en bod på minst fem kvadratmeter. Borettslaget etablerte derfor ni nye boder med tanke på dette formålet. Kun sju av disse nye bodene ble overtatt av nye andelseiere, da to av de andelene som ble oppdelt, disponerte to boder fra før. De to ledige bodene er bod nr. 131 på ca. 5,4 kvm og bod nr. 132 på ca. 5,4 kvm.

Generalforsamlingen i Borettslaget Verven Panorama gjorde 12.06.2019 vedtak i sak 5 A 2) om justering av borettslagets vedtekter og i den forbindelse ble et nytt punkt (11) vedtatt i § 2-1:

Borettslaget opprettet to boder som det ikke ble behov for ved oppdelingen, bruksrett til disse bodene kan selges til andelseiere som ønsker ekstra bod.

Generalforsamlingen vedtok videre i sak 5 A 4) om salg av bruksrett til boder:

Bruksrett til to boder tilbys andelseierne til en pris som samsvarer med prisen som ble betalt for de øvrige bodene minus kostnadene som var knyttet til selve delingen av andeler, prisen for bruksretten blir da kr 35.000 pr bod. Dersom det er flere enn to interessenter som melder seg til disse bodene, gjennomføres det budrunde mellom de aktuelle interessentene. Ved budrunde gjør styret vedtak om gjennomføringen av budrunden og gjør dette vedtaket kjent for de aktuelle interessentene.

Styret har etter generalforsamlingen vedtatt følgende prosedyre for salget av bruksrett til bodene:

 1. Muligheten til å kjøpe bruksrett til bod nr. 131 og 132, gjøres kjent for andelseierne i felles brev. Minstepris er kr. 35.000 i henhold til vedtak i generalforsamlingen.
 2. Andelseiere som ønsker å kjøpe bruksrett, melder sin forpliktende interesse til administrator for salget, styremedlem Jan Opsal, janopsal@gmail.com innen 01.09.2019, med beskjed om hvilken bod en prioriterer. Budene står til 03.09.2019. Dersom ikke flere enn to andelseiere melder seg, selges bruksrett til bod nr. 131 og 132 for kr 35.000 pr. bod.
 3. Dersom det er flere enn to andelseiere som ønsker å kjøpe bruksrett, gjennomføres det en budrunde mellom disse på følgende måte: De interessentene som meldte seg innen 01.09.2019 får anledning til å forhøye sine bud pr. epost. Et fornyet bud gjelder i 48 timer etter at budet er avgitt. Når et forhøyet bud ikke er kommet inn innen 24 timer etter at budgiverne har fått melding om forrige bud, avsluttes budrunden.
 4. Alle budgivere har rett til å få tilsendt anbudslogg med opplysning om alle bud og budgivere.

Skjema for kjøpstilbud på bruksrett til bod

Jeg ønsker å kjøpe bruksrett til bod 131 ….. / bod 132 ….. for kr 35.000. (Sett kryss for ønsket bod, sett kryss på begge dersom begge er aktuelle, en kan ikke regne med å få kjøpe bruksrett til mer enn én bod.)

Navn: ……………………… Epost: ……………….. Andel nr. :…….

Jeg er innforstått med at mitt tilbud må være gitt innen 01.09.2019 for å bli tatt i betraktning og at tilbudet er bindende for meg til 03.09.2019. Jeg er også innforstått med at det vil bli avholdt budrunde i samsvar med ovenstående på den ene eller begge bodene dersom antallet interessenter tilsier dette. Jeg blir i så fall kontaktet på ovennevnte epostadresse.

Dato og sted: Signatur: